• 533-163-882
 • szkolenia@akademiamcb.pl
 • Warszawa
Inspektor Ochrony Danych

Powołaj IOD - zabezpiecz dane swojej placówki. Dwudniowy certyfikowany kurs.

Co omawiamy podczas kursu?

Dzień 1 – kluczowa wiedza i kompetencje Inspektora Ochrony Danych Osobowych w branży medycznej.

1. Struktura zarządzania ochroną danych osobowych
• Wybrane pojęcia i regulacje prawne z zakresu ochrony danych osobowych
• Zadania i uprawnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• Zasady powoływania Inspektora Ochrony Danych
• Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych
• Zakres uprawnień i odpowiedzialności pozostałych osób przetwarzających dane osobowe

2. Przegląd aktualnych zmian w ochronie danych osobowych
• Nowe kategorie danych wrażliwych
• Stosowanie podejścia opartego na ryzyku- etapy działań podejmowanych w celu przeprowadzania ogólnej oceny ryzyka utraty poufności, integralności, dostępności danych oraz oceny skutków dla ochrony danych
• Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślne ustawienie prywatności
• Bezpieczeństwo elektronicznego przetwarzania danych
• Powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzanych danych osobowych względem organu nadrzędnego oraz osób, których te dane dotyczą

3. Przygotowanie placówki medycznej do zmian w ochronie danych osobowych zgodnie z RODO
• Zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
• Dostosowanie dokumentacji ochrony danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych
• Aktualizacja wewnętrznych regulacji w zakresie dotyczącym zmieniającego się otoczenia
• Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych

4. Przygotowanie do kontroli podmiotu leczniczego z zakresu wymagań RODO
• Zakres sprawdzeń
• Metodologia dokonywania sprawdzeń
• Organizacja procesu sprawdzania

5. Postępowanie z ryzykiem utraty bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
• Etapy planowania działań
• Kontrola realizacji planu działań korekcyjnych i zapobiegawczych
• Wtórna analiza ryzyka

6. Przetwarzanie danych osobowych w szczególnym kontekście przetwarzania danych
• Udzielanie teleporady
• Zapobieganie pandemii
• Wdrażanie telepracy, pracy zdalnej i home office.

———————-

Dzień 2 – naruszenia ochrony danych osobowych.

1. Wybrane pojęcia i regulacje prawne
• Pojęcie incydentu i naruszenia w ochronie danych osobowych
• Rodzaje incydentów/ naruszeń ochrony danych
• Odpowiedzialność za powstałe incydenty/ naruszenia w ochronie danych osobowych

2. Najczęstsze przypadki naruszeń
• Przyczyny powstawania naruszeń
• Zasoby najbardziej narażone na naruszenia
• Konsekwencje zaistniałych naruszeń- studium przypadku

3. Administrowanie incydentami/ naruszeniami
• Zasady przepływu informacji o zagrożeniach skutkujących incydentem/naruszeniem
• Dokumentowanie incydentu/ naruszenia
• Optymalizacja działań w zakresie dokumentowania incydentu/ naruszenia- studium przypadku

4. Metodyka oceny wagi naruszenia
• Analiza kontekstu wewnętrznego naruszenia
• Wskaźniki oceny wagi naruszenia
• Organizacja procesu oceny

5. Powiadomienie o naruszeniu osoby/osób których dane zostały naruszone oraz organu nadrzędnego
• Tryb, czas i sposób powiadomienia
• Forma powiadomienia
• Dokumentowanie zgłoszeń naruszeń

6. Postępowanie naprawcze po zajściu incydentu/ naruszenia
• Analiza ryzyka pierwotnego
• Weryfikacja planu postępowania z ryzykiem
• Analiza ryzyka wtórnego


Ponadto kolejnym atutem, wiążącym się z udziałem w szkoleniu, jest możliwość pełnego zabezpieczenia RODO w Państwa placówce medycznej, poprzez przeprowadzenie, na preferencyjnych warunkach, audytu badającego obecny stan Państwa placówki pod kątem procedur, prowadzonej dokumentacji i zachowania personelu w danych sytuacjach. Efektem tej 1 lub 2-dniowej (w zależności od wielkości placówki) pracy naszego eksperta, będzie szczegółowy raport nt. aktualnego stanu zgodności z obowiązującymi normami oraz w przypadku wykrycia uchybień szczegółowe oraz poufne wytyczne co i w jaki sposób należy poprawić.

Inspektor Ochrony Danych

Osoba prowadząca Wojciech Krówczyński

Inspektor Ochrony Danych

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: gospodarowanie danymi osobowymi w podmiotach leczniczych. Inspektor i koordynator ochrony danych w podmiotach udzielających świadczeń leczniczych. Doradca zawodowy. Audytor wiodący ISO 9001 i wewnętrzny 18001 z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach sektora prywatnego i publicznego. Związany z branżą medyczną od 1989 roku. Prowadzi wykłady, audyty, szkolenia oraz konsultacje w zakresie zarządzania jakością i ochrony danych osobowych. Posiada zweryfikowane doświadczenia w realizacji projektów dotyczących rozwoju kompetencji personelu medycznego, komunikacji marketingowej i wzmacniania wizerunku podmiotów prowadzących działalność leczniczą .

Warunki udziału

PAKIET ONLINE

PAKIET ONLINE

– udział w szkoleniu Online
– obszerne materiały opracowane przez trenera 
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie 

1550 zł brutto

/osoba

PAKIET STACJONARNY

PAKIET STACJONARNY

– udział w szkoleniu
– obszerne materiały opracowane przez trenera 
– imienny certyfikat potwierdzający udział w kursie 

1850 zł brutto

/osoba 

AUDYT

przeprowadzenie, na preferencyjnych warunkach, audytu badającego obecny stan Państwa placówki pod kątem procedur, prowadzonej dokumentacji i zachowania personelu w danych sytuacjach. Efektem tej 1 lub 2-dniowej (w zależności od wielkości placówki) pracy naszego eksperta, będzie szczegółowy raport nt. aktualnego stanu zgodności z obowiązującymi normami oraz w przypadku wykrycia uchybień szczegółowe oraz poufne wytyczne co i w jaki sposób należy poprawić.

OD 4999 3999 zł brutto

Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa placówki:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  Ulica:

  Województwo:

  Powiat:

  NIP:

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Dziedzina medycyny:  Pakiet:


  Imię:  Nazwisko:  Funkcja:  Telefon kontaktowy:  Adres e-mail:  Dodatkowe informacje:  Terminy

  22-23.04.2024 – cała Polska online (z wykorzystaniem platformy Zoom)

   

  Termin lub/i lokalizacja nie są dla Ciebie odpowiednie?

  ------------------------------

  Chciałbyś przeszkolić grupę 5 osób lub większą?